1. Όνομα

Hellenic Diaspora Doctors Association U.K. (He.Di.D.A. UK).

2. Στόχος/Όραμα

Η σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στους Ιατρούς και Οδοντίατρους Ελληνικής ιθαγένειας, ή καταγωγής που εργάζονται ή διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).

Το όραμα του “Hellenic Diaspora Doctors Association” είναι να αποτελέσει επιστημονικό φορέα κύρους και προβολής απόψεων σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας των μελών του, και η επίσημη εκπροσώπηση της ιατρικής και οδοντιατρικής Ελληνικής κοινότητας του ΗΒ στην Ελλάδα και διεθνώς.

3. Χαρακτήρας/μορφή

Φορέας εθελοντικού και κοινωφελούς χαρακτήρα (voluntary), μη κερδοσκοπικός, ανεξάρτητος πολιτικών/κομματικών ή άλλων δομών. Ανοιχτός σε συνεργασία με άλλες ανάλογες δομές και συλλόγους ιατρών και οδοντιάτρων του ελληνισμού στο ΗΒ και την ελληνική ομογένεια ανά τον κόσμο.

Η μορφή του είναι αυτή του “Unincorporated Association” όπως περιγράφεται στο https://www.gov.uk/unincorporated-associations

4. Όροι συμμετοχής μελών

Όλοι όσοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια μπορούν να γίνουν μέλη του συλλόγου:

4.1. Ιατροί και Οδοντίατροι που ζουν ή εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγγεγραμμένοι στους επίσημους φορείς/ GMC και GDC με πλήρη άδεια άσκησης επαγγέλματος στο Η.Β. (full licence to practice)
4.2. Έχουν Ελληνική ιθαγένεια/εθνικότητα ή καταγωγή όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά επισημά έγγραφα που προσκομίζονται και αξιολογούνται από τα όργανα της συντονιστικής επιτροπής.
4.3. Εκπληρούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σύλλογο (εγγραφή και ετήσια συνδρομή).
4.4. Συμφωνούν με, και προάγουν, τους σκοπούς του συλλόγου όπως προαναφέρονται.

5. Κατηγορίες μελών

5.1. Ιδρυτικά μέλη:
Άτομα τα οποία εργάστηκαν για τη συγκρότηση του συλλόγου μέχρι την ίδρυσή του, τα οποία θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα απλά μέλη.

5.2. Συντονιστική επιτροπή/Διοικητικό Συμβούλιο:
Η εκλεγμένη επιτροπή που θα προκύπτει σύμφωνα με τις διαδικασίες εκλογής των μελών της.

5.3. Πλήρη μέλη:
Μέλη που τηρούν τους όρους συμμετοχής σύμφωνα με τον Όρο (5) και τα οποία έχουν εκπληρωμένες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (ετήσια συνδρομή) προς το σύλλογο. Τα πλήρη μέλη απολαμβάνουν του δικαιώματος ψήφου, συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις και υποβολής υποψηφιότητας για τη συμμετοχή στην συντονιστική επιτροπή.

5.4. Απλά μέλη:
Μέλη που τηρούν τους όρους συμμετοχής σύμφωνα με τον Όρο (5) αλλά λόγω μη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου/εκλέγειν και εκλέγεσθαι αλλά έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις του συλλόγου. Με την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων αυτόματα επανέρχονται σε ενεργά μέλη.

5.5. Συνδεδεμένα μέλη( associate members):
Επαγγελματίες Υγείας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που ζουν ή εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο (πχ: βιολόγοι, βιοχημικοί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές,  εργοθεραπευτές, διαιτολόγοι, βοηθοί οδοντιάτρου, οδοντοτεχνίτες και οπτικοί, ) και έχουν Ελληνική ιθαγένεια, εθνότητα ή καταγωγή σύμφωνα με τον Όρο (5.3)
Τα μέλη αυτά δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου/εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε οικονομικές υποχρεώσεις προς τον σύλλογο, αλλά έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις του συλλόγου.

5.6. Eπίτιμα μέλη:
Mέλη τα οποία με την προσφορά τους ή την παρουσία τους τιμούν και προάγουν τα συμφέροντα του συλλόγου. Η εγγραφή τους θα πρέπει ομόφωνα να εγκριθεί από την ολομέλεια της διοικητικής επιτροπής του συλλόγου.

5.7. Φοιτητές Ιατρικών και οδοντιατρικών σχολών του Η.Β.
Τα μέλη όπως αυτά περιγράφονται στις υποενότητες 6.5,6.6 και 6.7 δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου/εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε οικονομικές υποχρεώσεις προς τον σύλλογο, αλλά έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις του συλλόγου.

6. Εισαγωγή νέων μελών

6.1. Η αίτηση για εισαγωγή νέων μελών θα πρέπει να γίνεται προς τη συντονιστική επιτροπή.
6.2. Η αίτηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου μέλους σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία (General Data Protection Regulation).

7. Παραίτηση μελών

Κάθε μέλος που επιθυμεί να παραιτηθεί από το σύλλογο θα πρέπει να επικοινωνήσει γραπτώς με τον γραμματέα της συντονιστικής επιτροπής.

8. Αποβολή μελών

Η συντονιστική επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να αποβάλει οποιοδήποτε μέλος που θα προσβάλει την αποστολή και την υπόσταση του συλλόγου και του οποίου η συμπεριφορά, κατά τη γνώμη της συντονιστικής επιτροπής, θα το καθιστά ακατάλληλο για ενεργή συμμετοχή στο σύλλογο. Πριν από την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους, ο γραμματέας θα του κοινοποιήσει γραπτή προειδοποίηση είκοσι μία (21) ημερών για να συμμετάσχει σε συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής και θα το ενημερώσει για τις καταγγελίες που του έχουν υποβληθεί. Κανένα μέλος δεν εκδιώκεται χωρίς να έχει προηγουμένως την ευκαιρία να εμφανιστεί ενώπιον της συντονιστικής επιτροπής και να απαντήσει στις καταγγελίες που διατυπώνονται εναντίον του, ούτε και στην περίπτωση όπου τουλάχιστον η απλή πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής θα ψηφίσει υπέρ της αποβολής. Αποτυχία εκπροσώπησης σε δύο συναπτές κλήσεις από τη συντονιστική επιτροπή προς ακρόαση συνιστά αυτομάτως έκπτωτο το εν λόγω μέλος. Κανένα μέλος του οποίου η ιδιότητα μέλους έχει τερματιστεί βάσει αυτού του κανόνα δε θα μπορεί μελλοντικά να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους.

9. Διαχείριση

9.1. Οι υποθέσεις του συλλόγου θα διαχειρίζονται από τη συντονιστική επιτροπή, η οποία έχει πλήρη εξουσία να προβεί σε όλες τις ενέργειες και πράξεις που είναι απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.
9.2. Η συντονιστική επιτροπή θα έχει επίπεδη ιεραρχία με θέσεις ευθύνης που θα καθορίζονται ως εξής:
I. Πρόεδρος
II. Αντιπρόεδρος
III. Γραμματέας
IV. Ταμίας
V. Μέλος
VI. Μέλος
VII. Μέλος

9.3. Η συντονιστική επιτροπή συνεδριάζει και ρυθμίζει τις συνεδριάσεις της με όποιον τρόπο κρίνει κατάλληλο και τέσσερα(4) μέλη της συντονιστικής επιτροπής σχηματίζουν απαρτία. Τα μέλη θεωρούνται ως συμμετέχοντες σε μια τέτοια συνάντηση είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικά).
9.4. Οι αποφάσεις της συντονιστικής επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Στην περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου ή, σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, η ψήφος του αντιπροέδρου θα έχει βαρύνουσα σημασία.
9.5. Η εκλογή μελών στη συντονιστική επιτροπή γίνεται με ψηφοφορία σε κάθε δεύτερη Ετήσια Γενική Συνέλευση των παρόντων μελών του συλλόγου που είναι μέλη για τουλάχιστον έξι μήνες, (εκλογές κάθε 2 έτη). Τα επτά μέλη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη συντονιστική επιτροπή και θα λάβουν τους περισσότερους ψήφους αυτομάτως αποτελούν τη συντονιστική επιτροπή. Ο επιμερισμός των θέσεων της συντονιστικής επιτροπής γίνεται κατόπιν εσωτερικής ψηφοφορίας αυτής. Η συντονιστική επιτροπή συνταξιοδοτείται αμέσως πριν από την ψηφοφορία στην παρούσα Ετήσια Γενική Συνέλευση, αλλά τα μέλη της επιτροπής είναι επιλέξιμα για επανεκλογή. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής εκλέγονται από σχετική ενιαία λίστα υποψηφίων όπου το κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να επιλέξει έως και 7μέλη (σημειώνοντας με σταυρό ή Χ δίπλα στο σχετικό όνομα που επιλέγεται). Η εκλογική διαδικασία όπως και η καταμέτρηση των ψήφων και η ανακήρυξη των μελών της συντονιστικής επιτροπής διενεργείται από εφορευτική επιτροπή 3 μελών η οποία εκλέγεται από την προηγούμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Ειδικά για την 1η εκλογική διαδικασία τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζονται κατά πλειοψηφία από τα μέλη της προσωρινής συντονιστικής επιτροπής χωρίς να ισχύει κανένας περιορισμός για την τοποθέτησή τους.
9.6. Η συντονιστική επιτροπή έχει την εξουσία να διορίζει ένα μέλος, από αυτά που υπέβαλαν υποψηφιότητα κατά την τελευταία εκλογική διαδικασία ανάδειξης συντονιστικής επιτροπής και δεν εκλέχθηκαν, για να καλύψει οποιαδήποτε κενή θέση στην επιτροπή βάσει του αριθμού των ψήφων που λήφθηκαν κατά τις τελευταίες εκλογές. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό προτείνει ένα από τα ενεργά μέλη του συλλόγου. Εναλλακτικά, σε περίπτωση όπου η δια ζώσης ψηφοφορία και οι εκλογές μέσω κάλπης δεν είναι εφικτή διαδικασία, όπως παραδείγματος χάρη σε περίπτωση πανδημίας, η ψηφοφορία προβλέπεται να είναι διαδικτυακή και επιστολική.
9.7. Η συντονιστική επιτροπή έχει την εξουσία να μιλά εξ ονόματος και να εκπροσωπεί τα μέλη του συλλόγου. Κανένα μεμονωμένο μέλος του συλλόγου δε θα μπορεί να εκπροσωπεί τις απόψεις ή τις γνώμες του συλλόγου χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από τη συντονιστική επιτροπή, εκτός από θέματα τα οποία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από τη συντονιστική επιτροπή.
9.8. Δεν εκδίδονται δελτία τύπου ή δηλώσεις εξ ονόματος του συλλόγου χωρίς την προηγούμενη έγκριση της συντονιστικής επιτροπής, εκτός από θέματα τα οποία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από τη συντονιστική επιτροπή.
9.9. Τα μέλη του συλλόγου έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των πεπραγμένων της συντονιστικής επιτροπής εφόσον κατατεθεί ανάλογη μομφή στη γενική συνέλευση από το 75% των ενεργών μελών του συλλόγου.

10. Τρόποι Επικοινωνίας με τα Μέλη

10.1. Μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
10.2. Μέσω του επίσημου e-mail του συλλόγου

11. Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου θα διεξάγεται κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους σε ημερομηνία, χρόνο και σε τόπο ή διαδικτυακά, που θα καθοριστεί από τη συντονιστική επιτροπή για τους ακόλουθους σκοπούς:
I. Να λαμβάνει από τη συντονιστική επιτροπή αναφορά και απολογισμό του έτους όσον αφορά τις δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου και τον οικονομικό έλεγχο του έτους (λογαριασμούς, ισολογισμό).
II. Να εκλέγει τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής (κάθε δύο έτη).
III. Να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να υποβληθεί στη συνεδρίαση με τον τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό.
Όποιο μέλος του συλλόγου επιθυμεί να εγείρει κάποιο θέμα για συζήτηση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει να το γνωστοποιεί γραπτώς ή με email στον Γραμματέα τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και ο Γραμματέας οφείλει να ειδοποιεί τα μέλη του συλλόγου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται για την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

12. Υποψηφιότητες για τη συντονιστική επιτροπή

12.1. Κάθε μέλος (εκτός των αποχωρούντων που προσφέρονται για επανεκλογή) που επιθυμεί να εκλεγεί στη συντονιστική επιτροπή, οφείλει να υποβάλει το έγγραφό του γραπτώς στον Γραμματέα τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για την εκλογή.
12.2. Το μέλος αυτό πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου τουλάχιστον για 3 μήνες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Ο όρος αυτός δεν θα εφαρμοστεί μόνο στην πρώτη ιστορικά εκλογική διαδικασία του συλλόγου ώστε να επιτρέψει όλα τα μέλη του συλλόγου να συμμετέχουν στην διαδικασία εκλογής.

13. Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ)

Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, να καλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μετά την έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) του συνόλου των ενεργών μελών του συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου δηλώνοντας ταυτόχρονα τους σκοπούς για τους οποίους απαιτείται η συνάντηση.

14. Λειτουργία Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ)

14.1. Την Προεδρία των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ) αναλαμβάνει ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου.
14.2. Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος.
14.3. Κάθε παρόν ενεργό μέλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.
14.4. Τα πρακτικά επικυρώνονται στο τέλος της ίδιας Γ.Σ ή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της Γ.Σ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Συντονιστής Επιτροπής.
14.5. Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να θεσπίσει κανονισμούς που να επιτρέπουν στα μέλη του συλλόγου που δεν είναι σε θέση να παρίστανται, να ψηφίζουν μέσω αντιπροσώπου ή γραπτώς.

15. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

15.1. Η απαρτία σε όλες τις Γ.Σ συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Γ.Σ δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 15% του συνόλου των ενεργών μελών του συλλόγου.
15.2. Τα μέλη του συλλόγου θεωρούνται ως συμμετέχοντες στη Γ.Σ όταν παρίστανται είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικά) ή μέσω αντιπροσώπου, εφόσον αυτό έχει κοινοποιηθεί προς τη συντονιστική επιτροπή από το εν λόγω μέλος εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
15.3. Η διαπίστωση της ύπαρξης ή μη απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο, όταν συμπληρωθεί μισή ώρα από εκείνη που είχε ορίσει για την έναρξη της συνέλευσης.
15.4. Εάν δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, καλείται νέα επαναληπτική Γ.Σ εντός οκτώ (8) ημερών. Η σύγκλιση της επαναληπτικής Γ.Σ γίνεται όπως και στην πρώτη. Σε κάθε περίπτωση, στην πρόσκληση για νέα Γ.Σ πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της πρώτης πρόσκλησης με την προσθήκη ότι πρόκειται για επαναληπτική.
15.5. Για την ύπαρξη απαρτίας στην επαναληπτική Γ.Σ αρκεί η παρουσία του ημίσεος των μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 15.1. Εάν διαπιστωθεί η μη ύπαρξη και πάλι της απαιτούμενης απαρτίας, τότε συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ εκ νέου εντός οκτώ (8) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία, όσοι και αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται.

16. Οικονομικό Έτος

16.1. Το οικονομικό έτος του συλλόγου λήγει την 5ηΑπριλίου κάθε έτους.
16.2. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα δημοσιοποιείται στα μέλη του συλλόγου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ο ισολογισμός του συλλόγου.

17. Επισκέπτες

17.1. Μη μέλη του συλλόγου έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις του συλλόγου.
17.2. Μη μέλη του συλλόγου που έχουν αποδεδειγμένα επιδείξει ανάρμοστη ή ζημιογόνα συμπεριφορά στα συμφέροντα και το κύρος του συλλόγου δε θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις του συλλόγου.

18. Στοιχεία Επικοινωνίας Μελών

Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο να γνωστοποιεί στον Γραμματέα του συλλόγου τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας του.

19. Τροποποίηση του Καταστατικού

19.1. Το καταστατικό του συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. εκτός των άρθρων 1, 2, 5 & 6 τα οποία δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.
19.2. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γ.Σ. εφόσον έχει επέλθει η απαιτούμενη απαρτία.
19.3. Μέχρι και την πάροδο δύο ετών από την επίσημη έναρξη λειτουργίας του συλλόγου τα ιδρυτικά μέλη έχουν τη δυνατότητα αναθεώρησης του παρόντος καταστατικού με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής επιτροπής.

20. Αποζημίωση

20.1. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής φέρουν την ευθύνη των δράσεων και αποφάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής παρόλα ταύτα δε φέρουν ευθύνη για ενέργειες τρίτων προς το Σύλλογο και πιθανής επακόλουθης ζημιάς στο Σύλλογο.
20.2. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα αποζημίωσης από τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου για όλες τις δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις που υπέστησαν για λειτουργικά έξοδα του συλλόγου. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει με σχετική ψηφοφορία την έγκριση και το μέγεθος των αποζημιώσεων. Προσωπικά έξοδα δεν καλύπτονται.
20.3. Όλα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και χωρίς καμία αμοιβή.

21. Διάλυση του Συλλόγου

21.1. Ο σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ.
21.2. Για τη λήψη της απόφασης διάλυσης του συλλόγου απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γ.Σ. εφόσον έχει επέλθει η απαιτούμενη απαρτία.

22. Πόροι του Συλλόγου

22.1. Το χρηματικό ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών του συλλόγου το οποίο καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.
22.2. Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από κάθε είδους εισφορές και εκδηλώσεις και από δωρεές μελών και φίλων του συλλόγου.

23. ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ&ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αθηνά Αγγελοπούλου.
Athina Angelopoulou M.D., U.E.M.S. – P.R.M.(Assoc.), Ph.D.
Consultant in Geriatric Medicine/rehabilitation
Macclesfield District General Hospital (Greater Manchester & Cheshire)

2. Ευάγγελος Βρυώνης
EvangelosVryonis, MD, MSc, FRCP(Gla), PhD
Infectious Diseases Consultant and Clinical Lead for Hospital at home
University Hospitals Coventry and Warwickshire

3. Αναστασία Θεριανού
Anastasia Therianou, M.D., Ph.D.
Consultant Dermatologist,
Imperial College NHS Trust

4. Κωνσταντίνα Καραμπάτσου
Konstantina Karabatsou, M.D., FRCS Ed.
Consultant in Neurosurgery and Clinical lead for Neurooncology
Salford Royal NHS Foundation Trust

5. Στυλιανή Μαρία Κολοκοτρώνη
Μaria Kolokotroni, M.D., MSc.
Consultant Thoracic Surgeon
University Hospitals Coventry and Warwickshire

6. Νικόλαος Τζεράκης
NikosTzerakis MD
Consultant Neurosurgeon/Spinal surgeon
University Hospital of North Staffordshire

7. Εμμανουήλ Εμμανουήλ
EmmanouilEmmanouil
Dentistry BDS, King’s College London
MS Orthodontics, University of Michigan
Board-Certified, American Board of Orthodontics

8. ΑγγελοςΑγγελάκας
ΑngelosAngelakas
MD,MRCP,
Specialty Registrar in Medical Oncology in Christie Hospital in Manchester